Juridische mededeling

Deze mededeling is van toepassing op het gebruik van (onderdelen van) deze website door de bezoeker daarvan.
 
Doel en gebruik website
Deze website is bedoeld om de bezoeker daarvan kennis te laten maken met Wijnand Consultancy. Door middel van deze website wordt de bezoeker daarvan in de gelegenheid gesteld om kennis te nemen van de producten en diensten van Wijnand Consultancy alsmede om informatie te verkrijgen met betrekking tot de organisatie van Wijnand Consultancy en haar activiteiten.
De bezoeker van deze website is slechts bevoegd (onderdelen van) deze website, de inhoud van deze website of de informatie die door middel van deze website verkregen kan worden voor zichzelf te gebruiken en niet voor commerciële doeleinden.
 
Rechten op (onderdelen) website
Het is de bezoeker van deze website niet toegestaan de naam en/of het logo van Wijnand Consultancy op welke wijze, in welke vorm en voor welk doel dan ook te (doen) gebruiken, anders dan voor zover dit rechtstreeks samenhangt met het oproepen en raadplegen van deze website.
 
De rechten met betrekking tot (alle onderdelen van) deze website - waaronder begrepen opmaak, beeldelementen, tekst, foto’s, e.d. - en alle publicaties waarvan door middel van deze website kennis kan worden genomen of die door middel van deze website besteld kunnen worden - waaronder begrepen brochures, artikelen, nieuwsbrieven, e.d. -, berusten uitsluitend bij Wijnand Consultancy, voor zover die rechten niet (tevens) aan derden toekomen. Het is de bezoeker van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wijnand Consultancy niet toegestaan (onderdelen van) deze website of publicaties op welke wijze, in welke vorm en voor welk doel dan ook te (doen) vermenigvuldigen of te bewerken.  De bezoeker van deze website is slechts bevoegd (onderdelen van) deze website en publicaties voor zichzelf te gebruiken en niet voor commerciële doeleinden.
 
Karakter website
Deze website heeft een informatief karakter. Deze website kan een aanleiding vormen tot een aanbod van Wijnand Consultancy voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de bezoeker van deze website. Het oproepen en raadplegen van deze website kan een aanleiding vormen tot een opdracht aan Wijnand Consultancy voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de bezoeker van deze website.
De inhoud van deze website alsmede de informatie die door middel van deze website kan worden verkregen kunnen niet worden beschouwd als dienstverlening ten behoeve van de bezoeker van deze website.
Overigens zijn op alle van Wijnand Consultancy afkomstige offertes en op alle aan Wijnand Consultancy verstrekte opdrachten uitsluitend de door Wijnand Consultancy gehanteerde Algemene Voorwaarden van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Limburg en op verzoek kosteloos worden toegezonden.
 
Inhoud website
Wijnand Consultancy streeft ernaar om deze website voortdurend te onderhouden en te actualiseren, maar kan er niet voor instaan dat de inhoud van (onderdelen van) deze website na verloop van tijd of op het moment dat deze website geraadpleegd wordt nog steeds juist, volledig of actueel is, zodat Wijnand Consultancy geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van deze website.
 
De informatie die door middel van deze website kan worden verkregen heeft een algemeen karakter en is niet toegespitst op de concrete situatie van de bezoeker van deze website, zodat Wijnand Consultancy geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de hiervoor bedoelde informatie. Het verdient dan ook aanbeveling om, ingeval de door middel van deze website verkregen informatie daartoe aanleiding geeft, contact op te nemen met Wijnand Consultancy.
 
Werking website
Wijnand Consultancy streeft ernaar om (alle onderdelen van) deze website voortdurend toegankelijk te houden, maar kan er niet voor instaan dat deze website onder alle omstandigheden en op alle tijdstippen (in al haar onderdelen) toegankelijk is, zodat Wijnand Consultancy geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen van het niet (tijdig) kunnen bezoeken of het niet (volledig) kunnen raadplegen van deze website.
 
Wijnand Consultancy heeft geen invloed op de (tele- of datacommunicatie)middelen en/of de (computer)systemen met behulp waarvan toegang tot deze website wordt gezocht of verkregen, zodat Wijnand Consultancy geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen van eventuele storingen die optreden bij het bezoeken of raadplegen van deze website dan wel bij het opgeven van bestellingen of het versturen van sollicitaties door middel van deze website.
Deze website bevat onder meer links door middel waarvan andere websites bezocht kunnen worden en omgekeerd kan deze website worden bezocht door middel van links die in andere websites zijn opgenomen. De websites die vanuit deze website bezocht kunnen worden respectievelijk de websites van waaruit deze website bezocht kan worden zijn niet door Wijnand Consultancy ingericht en worden ook niet door Wijnand Consultancy onderhouden, zodat Wijnand Consultancy niet verantwoordelijk is voor de inhoud van die websites.
 
Wijnand Consultancy streeft ernaar deze website zoveel als redelijkerwijs mogelijk vrij te houden van voor de werking van computerapparatuur of -programmatuur schadelijke elementen (‘virussen’), maar kan er niet voor instaan dat deze website geheel vrij is van dergelijke elementen, zodat Wijnand Consultancy geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen die het oproepen of raadplegen van (onderdelen van) deze website voor de werking van computerapparatuur of -programmatuur heeft.
 
Dataverkeer via website
Deze website biedt de bezoeker daarvan de mogelijkheid om een abonnement te nemen op de door Wijnand Consultancy uitgegeven e-mail nieuwsbrief, om door Wijnand Consultancy uitgegeven brochures te bestellen, en om te solliciteren naar bij Wijnand Consultancy bestaande vacatures. Wijnand Consultancy heeft echter geen invloed op het elektronisch dataverkeer dat plaatsvindt tussen verzendende apparatuur en ontvangende apparatuur, zodat het verstrekken van de benodigde gegevens door middel van deze website voor risico van de desbetreffende bezoeker daarvan geschiedt. Onder omstandigheden verdient het dan ook aanbeveling om het in deze website opgenomen bestel- of sollicitatieformulier (met eventuele bijlagen) per telefax of per post te verzenden.